Rekisterinpitäjä
Maalausliike Velj. Niinimaa Oy
Torikatu 27, 90100 OULU
y-tunnus: 9210512-4

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Anne Punkeri
Puhelin 040 669 1898
Sähköposti: veljekset.niinimaa@dnainternet.net

Rekisterin nimi
Velj. Niinimaa Oy:n asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan kerätä henkilöltä, joka on rekisteröitynyt Velj. Niinimaa Oy:n asiakkaaksii, ostanut Velj. Niinimaa Oy:n palveluita tai tavaraa ja/tai joka osallistuu Velj. Niinimaa Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai arvontaan. Rekisteröityessään henkilö antaa itse tietoja itsestään ilmoittamalla ne rekisterinpitäjälle sähköisesti tai muulla tavoin. Asiakas- ja työsuhteeseen liittyviä tietoja voi kertyä myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakaspalvelun kehittäminen sekä markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä yhteistyökumppanimme toimesta, henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja niihin rinnastettavat yhteystiedot), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, mahdolliset luvat ja suostumukset sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tämä ei koske luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat liiketoiminnan toteuttamisessa, mutta myös näiden osapuolten on käsiteltävä tietoja luottamuksellisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Velj. Niinimaa Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.